نمرات درس ریاضیات پیشرفته دکتر سعید جعفری(مکانیک ساخت و تولید)
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057836

0

صفر

2

881057838

25/14

چهارده وبیست وپنج صدم

3

881057839

14

چهارده

4

881057843

13

سیزده

5

881057918

18

هجده

6

881057845

15

پانزده

7

881057846

75/14

پانزده وهفتادوپنج صدم

8

881057848

11

یازده

9

881057850

13

سیزده

10

881057854

10

ده

11

881071920

75/15

پانزده وهفتادوپنج صدم

12

881057856

12

دوازده

13

881071921

0

صفر

14

881071922

13

سیزده

15

881057862

0

صفر

16

881057864

0

صفر

17

881057866

5/17

هفده ونیم

18

881057867

5/13

سیزده ونیم

19

881057869

5/10

ده ونیم