نمرات درس مکانیک سنگ -1
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، عمران-خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مکانیک سنگ

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره 29/4/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881542

18

2

881057763

غایب

3

890957323

16.5

4

890963932

14

5

890962440

17

6

890969463

15.5

7

890951233

17.5

8

890949269

15

9

890962667

17.5

10

890951240

19.25

11

890952936

15.5

12

890971915

18

13

890970047

16.5

14

890963464

16

15

890962567

18.5

16

890954989

15.5

17

881057783

18

18

890969385

16.25

19

890969570

15.5

20

890947143

18.5

21

890959085

15.5

22

890959213

17

23

890962674

18

24

890958919

15.5

25

890963922

17

26

890965385

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.