نمرات شیمی آلی پیشرفته
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی آلی پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره 29/4/90

نام استاد :  فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

14.3

2

890952585

10

3

890949973

13.8

4

881057625

12

5

890951193

12

6

890967914

12

7

890951911

19

8

881057603

12.1

9

890948465

9

10

890956542

12

11

890951974

غایب

12

890952007

14.7

13

890951113

12

14

890958880

10

15

890966847

10

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.