نمرات ویروس شناسی پیشرفته -2
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  ویروس شناسی پیشرفته

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

11

2

890969765

12

3

890960024

15.5

4

891345

18

5

890948253

18.5

6

890944846

18

7

890956615

16

8

890970671

16

9

890962404

18.5

10

890960033

12

11

890971561

11

12

890956382

17

13

890959790

15

14

890964312

12

15

890962575

15

16

890960135

12

17

890955647

17.5

18

890963862

13

19

890960180

13

20

881071913

18.5

21

890955591

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.