نمرات کارورزی مشاوره
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  کارورزی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

19.5

2

881057496

18.5

3

881057500

19.5

4

881057502

18.75

5

881057503

19

6

881071899

19.5

7

881057504

18

8

881057505

18

9

881057506

18.5

10

881057508

18.5

11

881057509

18.75

12

881057511

19.25

13

881057512

18.5

14

881057513

19

15

881057517

19

16

881057526

19

17

881057528

18.5

18

881071904

18.5

19

881057533

18.25

20

881057534

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.