نمرات درس الگوریتم های موازی-1
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  الگوریتم های موازی

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره :27/4/90

نام استاد :  اکبری ترکستانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240486

12.5

2

891242498

13

3

891233795

16.5

4

891236269

14

5

891231719

12.5

6

891243721

15.5

7

891226652

14.25

8

891236342

13.25

9

891237937

14

10

891236819

11.5

11

891231024

14

12

891238697

12.75

13

891236853

12.25

14

891240694

غایب

15

891230194

12

16

891233895

18.5

17

891230104

12

18

891230891

15

19

891234364

12

20

891240625

غایب

21

891233313

11.5

22

891225867

12

23

891226145

13.5

24

891226205

12

25

891242195

11.5

26

891236236

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.