نمرات درس تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره-2
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره  27/4/90

نام استاد :  میرمهدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965251

17

2

890959392

16

3

890952352

ناتمام

4

890966784

16.5

5

890955349

15

6

890969978

17.5

7

890969812

15

8

890946434

17.5

9

890944904

17.5

10

890959836

16

11

890971616

ناتمام

12

890964096

17

13

890965969

17.5

14

890956844

18

15

890967969

18

16

890945756

16.5

17

890968215

15.5

18

890962689

15

19

881057519

18

20

890944641

18.5

21

881071902

17

22

881057530

18

23

890947220

18

24

 

 

25

 

 

26

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.