نمرات تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره-1
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تهیه وکاربردآزمونهای روانی درمشاوره

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره :27/4/90

نام استاد :  میرمهدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

18

3

890965090

16.5

4

890970452

17.5

5

890969043

16

6

890967124

17

7

890965966

17.5

8

890977755

17.5

9

890969928

17

10

890965588

15

11

890966621

17.5

12

890966594

15.5

13

890968437

18

14

890944888

18

15

890964913

17

16

890965667

16.5

17

890965508

16

18

890971861

19

19

890946739

16.5

20

890967965

18

21

890967952

16

22

890969719

17

23

890963561

15

24

890966402

18

25

890963707

19

26

890971777

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.