نمرات درس آنالیز حقیقی
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آنالیز حقیقی

رشته : ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 25/4/90

نام استاد :  آستانه اصل

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057537

11.5

2

890944278

17

3

890947543

12

4

890970926

18

5

881057540

17

6

881057546

13

7

890948127

11.5

8

881057550

15

9

890948058

16.5

10

890947832

12

11

890971445

غایب

12

890965955

15.5

13

890972024

13.5

14

890947892

15.5

15

890947719

11.5

16

890971267

17.5

17

890944293

12.5

18

890958142

11.5

19

890948220

11.5

20

890947551

12

21

890953847

11.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.