نمرات درس تمرین مشاوره در آزمایشگاه-3
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تمرین مشاوره درآزمایشگاه

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890959392

19.5

2

890952352

18

3

890966784

17.71

4

890955349

17.5

5

890969978

19

6

890969812

17.60

7

890946434

17.5

8

890944904

17.5

9

890959836

19

10

890971616

18.40

11

890964096

18.16

12

890965969

18

13

890956844

18

14

890967969

19

15

890945756

19

16

890968215

19.90

17

890962689

18

18

881057519

18.5

19

890944641

18.40

20

881071902

17.30

21

881057530

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.