نمرات درس تمرین مشاوره درآزمایشگاه
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تمرین مشاوره درآزمایشگاه

رشته : مشاوره  

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

18.75

2

890946349

18.70

3

890965090

18.5

4

890970452

18

5

890969043

18.75

6

890967124

18

7

890965966

19

8

890969928

15

9

890965588

18

10

890966621

17.60

11

890966594

19

12

881071899

19.65

13

890968437

18.5

14

890944888

17.5

15

890964913

18.25

16

890965667

14.5

17

890965508

18.37

18

890971861

18.46

19

890946739

18.20

20

890967965

17.75

21

890967952

17.62

22

890969719

18.10

23

890963561

17.75

24

890966402

17.60

25

890963707

19.5

26

890971777

18.35

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.