نمرات درس تئوری مدیریت پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057441

5/15

پانزده ونیم

2

881057446

5/13

سیزده ونیم

3

881057447

13

سیزده

4

881057448

19

نوزده

5

881057449

5/15

پانزده ونیم

6

881057450

5/17

هفده ونیم

7

881057455

5/17

هفده ونیم

8

881057456

5/17

هفده ونیم

9

881057457

19

نوزده

10

881057459

16

شانزده

11

881057462

5/14

چهارده ونیم

12

881057466

15

پانزده

13

881057467

17

هفده

14

881057469

15

پانزده

15

881057473

5/17

هفده ونیم

16

881057474

5/15

پانزده

17

881057476

5/13

سیزده

18

881057479

18

هجده

19

881057480

5/13

سیزده ونیم

20

881057487

5/18

هجده ونیم

21

881057490

5/14

چهارده ونیم

22

881057470

0

صفر