نمرات موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  موضوعات ومسائل اخلاقی درمشاوره

رشته مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

18.80

2

881057496

17

3

881057500

18.80

4

881057502

17

5

881057503

15.80

6

881071899

14

7

881057504

15.80

8

881057505

17

9

881057506

17.60

10

881057508

17.60

11

881057509

14.60

12

881057511

16.40

13

881057512

17.60

14

881057513

16.40

15

881057517

17

16

881057526

16.40

17

881057528

17

18

8810719904

17

19

881057533

17.60

20

881057534

18.80

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.