نمرات درس نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  فرشادبهاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057494

18.93

2

890977755

14.5

3

881057496

16

4

881057500

18

5

881057502

17.61

6

881057503

18.92

7

881071899

15

8

881057504

14

9

881057505

14

10

881057506

17.71

11

881057508

15.5

12

881057509

14.63

13

881057511

17

14

881057512

14

15

881057513

16.5

16

881057517

15

17

881057526

15.46

18

881057528

15

19

881071904

16.40

20

881057523

15.20

21

891021

18

22

881057534

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.