نمرات درس بیوتکنولوژی میکروبی-2
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بیوتکنولوژی میکروبی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

27

881057715

19

28

881057717

14

29

881057719

15.5

30

881057720

14

31

881057721

15.5

32

881057722

17.5

33

890960135

12

34

881057723

17.5

35

890960180

17.5

36

881057713

16

37

890955591

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.