نمرات درس بیوتکنولوژی میکروبی-1
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بیوتکنولوژی میکروبی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

89096065

13

2

881057678

14

3

890969765

12

4

890964575

14.5

5

881071906

18

6

881057685

17.5

7

890948253

17

8

881057686

12

9

890956615

14.5

10

890962404

17

11

881057691

17

12

881057694

20

13

881057700

13

14

881057701

18

15

890960149

12

16

890971561

16.5

17

881057703

19

18

890962415

18

19

881057705

14

20

881057706

17.5

21

881071911

18.5

22

890962611

19

23

881057708

14

24

881071912

17.5

25

881057711

16

26

881057712

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.