نمرات درس اکولوژی میکروارگانیسمها -2
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اکولوژی میکروارگانیسمها

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960465

19.5

2

881057678

20

3

890969765

16

4

890964575

19

5

890960024

19

6

890948253

20

7

890944846

20

8

890956615

18.5

9

890970671

20

10

890962404

19.5

11

890960033

17

12

890971561

20

13

890956382

20

14

890959790

20

15

890964312

16

16

890962575

17.5

17

890960135

17

18

890955647

20

19

890963862

17.5

20

890960180

19

21

881071913

19.5

22

890955591

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.