نمرات درس اکولوژی میکروارگانیسمها -1
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اکولوژی میکروارگانیسمها

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 27/4/90

نام استاد :  ندااکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954945

18

2

890964246

18

3

890964672

20

4

890971957

20

5

881057682

19.5

6

890971397

18.5

7

881057685

17.5

8

890947614

18.5

9

881057686

17

10

890964628

19.5

11

890956126

20

12

890964993

19.5

13

890960149

16.5

14

890962415

20

15

891311

20

16

890962611

20

17

890960196

19.5

18

890962579

17

19

890957758

19.5

20

890955429

19

21

890969933

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.