نمرات نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته-2
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

18

2

890950943

13

3

890950707

19

4

890951620

18

5

890952194

15

6

890960788

19

7

890952599

17

8

890951846

18

9

890963524

17

10

890952206

18

11

890952752

17

12

890974500

18

13

890956534

18

14

890952469

16

15

890952464

15

16

890957675

18

17

890950133

20

18

890946368

16

19

890946537

13

20

890952300

12.5

21

890963489

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.