نمرات نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته-1
ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890944495

12.5

2

890967972

19

3

890946788

14

4

890960912

14

5

890960963

13

6

890950953

13

7

890960505

14

8

890962236

16.5

9

890960465

17

10

890970476

18

11

890960254

12

12

890967495

19

13

890956427

18

14

890965663

19

15

890962019

16

16

890956134

16

17

890956410

16

18

890963990

15

19

890957519

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.