نمرات مهندسی ابزار دقیق
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : مهندسی ابزار دقیق

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  مدبری فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945528

5/19

2

890945827

12

3

890949814

12

4

891532

12

5

890966295

20

6

890944999

11

7

890945447

5/17

8

890967697

5/13

9

890945950

16

10

891531

12

11

890946710

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.