نمرات مباحث نوین در شیمی آلی +سمینار(فرقانیها)
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث نوین درشیمی آلی

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

14

2

881057646

4/17

3

890968708

8/16

4

890949973

11

5

881057656

12

6

881057663

7/15

7

881057664

4/17

8

890967914

10

9

890954158

8/12

10

881057667

6/16

11

881057672

8/16

12

890958880

9

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سمینار

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  فرقانیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

5/18

2

881057646

5/18

3

890968708

5/18

4

890949973

5/17

5

881057656

19

6

881057663

20

7

881057664

5/19

8

890967914

19

9

890954158

19

10

881057667

5/18

11

881057672

5/19

12

890958880

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.