نمرات فرایند خط مشی گذاری -مدیریت دولتی-2
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس فرایندخط مشی گذاری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

16

2

890950943

12

3

890950707

17

4

890951620

18

5

890952194

14

6

890960788

16

7

890952599

13

8

890951846

14

9

890963524

12

10

890952206

14

11

890952752

16

12

890974500

14

13

890956534

14.5

14

890952469

12

15

890952464

18

16

890957675

17

17

890950133

18

18

890946368

17

19

890946537

15

20

890952300

13

21

890963489

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.