نمرات درس شیمی تجزیه پیشرفته و سمینار رشته شیمی تجزیه
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی تجزیه پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952585

12

2

890948465

12

3

890956542

5/12

4

890951974

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.

 

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سمینار

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

3/19

2

890945068

17

3

881057584

3/18

4

881057585

6/19

5

890962459

5/19

6

890962458

5/19

7

881057594

5/18

8

881057595

20

9

890957733

20

10

890951193

5/17

11

890956509

3/19

12

881057599

8/19

13

890951911

3/19

14

881057603

8/18

15

890952007

6/19

16

890951113

7/18

17

890965170

3/18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.