نمرات روشهای عددی در مکانیک خاک-1
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس روشهای عددی درمکانیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057763

غایب

2

890963932

18

3

890962440

17.5

4

890969463

17

5

890961870

16.5

6

890951233

18

7

890949269

17

8

890962667

18

9

890951240

18

10

890952936

17

11

890971915

16.5

12

890970047

17

13

881057780

17.5

14

890963464

17

15

890962567

18

16

890954989

16.5

17

881057783

19.5

18

890969385

17

19

890969570

16

20

890947143

17

21

890959085

17

22

890959213

17.5

23

890962674

18

24

890958919

17

25

890967669

16.5

26

890963922

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.