نمرات دینامیک خاک -عمران خاک و پی-2
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  دینامیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890967669

12

2

890963922

15

3

890972061

16

4

890965385

16.5

5

890967173

19

6

890953288

16.5

7

890962411

19.5

8

890957808

17

9

890964678

16.5

10

890958796

16.5

11

890962272

16

12

890955203

18.5

13

890945007

18

14

890957951

16.5

15

890944395

16.5

16

890969437

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.