نمرات دینامیک خاک -عمران خاک و پی-1
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  دینامیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره :19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881542

16

2

890957323

12

3

881057764

17.5

4

890963932

14.5

5

890962440

18.5

6

890969463

12

7

890961870

15

8

890951233

17.5

9

890949269

16.5

10

890962667

18

11

890951240

18.5

12

890952936

15

13

890971915

15

14

890970047

16

15

881057780

17.5

16

890963464

18

17

890962567

17.5

18

890954989

15

19

881057783

19.5

20

890969385

14.5

21

890969570

15

22

890947143

17.5

23

890959085

16.5

24

890959213

17.5

25

890962674

18

26

890958919

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.