نمرات درس تعلیم و تعلیم دکتر فقیهی (مشاوره و راهنمایی)
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057494

18

هجده

2

881057496

19

نوزده

3

881057499

15

پانزده

4

881057500

16

شانزده

5

881057502

17

هفده

6

881057503

5/17

هفده نیم

7

881071899

0

صفر

8

881057504

18

هجده

9

881057505

12

دوازده

10

881057506

5/18

هجده نیم

11

881057508

16

شانزده

12

881057509

17

هفده

13

881057511

5/14

چهارده نیم

14

881057512

19

نوزده

15

881057513

5/18

هجده نیم

16

881057517

5/18

هجده ونیم

17

881057526

17

هفده

18

881057528

5/15

پانزده نیم

19

881071904

5/19

نوزده نیم

20

881057533

16

شانزده

21

881057535

19

نوزده

22

881057534

5/18

هجده نیم