نمرات تحلیل رفتاری -مدیریت اجرایی
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: مدیریت اجرایی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره :19 /4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225011

12

2

891236774

15

3

891225248

15

4

891225079

17

5

891225159

14.5

6

891232390

15

7

891230834

12

8

891246766

18

9

891225086

14

10

891255482

14.5

11

891241437

15

12

891245098

12.5

13

891241453

12

14

891232308

18

15

891231284

12

16

891239517

12

17

891239664

13.5

18

891241993

15

19

891232312

15

20

891236200

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.