نمرات برنامه ریزی کاربری زمین -2
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  برنامه ریزی کاربری زمین

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  شیعه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963263

5/15

2

890966394

5/15

3

890963274

5/18

4

890971452

12

5

890954189

5/18

6

890945964

10

7

890958206

15

8

890953189

5/14

9

890955082

14

10

890953742

5/15

11

890961229

14

12

890965125

5/15

13

890956108

5/17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.