نمرات برنامه ریزی کاربری زمین
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  برنامه ریزی کاربری زمین

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  شیعه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954866

16

2

890946904

14

3

890952920

15

4

890963277

16

5

890945569

17

6

890952822

14

7

890953522

17

8

890945945

5/18

9

890945686

15

10

890956118

16

11

890949949

17

12

890958977

16

13

890963040

14

14

890958514

15

15

890966225

14

16

890952821

14

17

890954964

5/13

18

890958732

18

19

890946939

14

20

890945241

16

21

890966930

18

22

890955658

5/18

23

890967466

11

24

890964921

15

25

890970585

5/18

26

891513

5/14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.