نمرات مباحٍ نوین در شیمی تجزیه
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث نوین درشیمی تجزیه

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

8/17

2

890945068

3/13

3

881057584

15

4

881057585

5/17

5

890962459

17

6

890962458

5/16

7

881057594

12

8

881057595

20

9

890957733

17

10

890951193

3/12

11

890956509

12

12

881057599

5/18

13

890951911

16

14

881057603

16

15

890952007

5/17

16

890951113

12

17

890965170

3/14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.