نمرات درس اسپکتروسکپی تجزیه ای 2
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

5/15

2

890945068

13

3

881057584

5/15

4

881057585

5/17

5

890962459

15

6

890962458

5/14

7

881057594

16

8

881057595

2/19

9

890957733

5/14

10

890951193

5/12

11

890956509

12

12

881057599

2/18

13

890951911

9/17

14

881057603

16

15

890952007

5/17

16

890951113

5/12

17

890965170

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.