نمرات حسابداری مدیریت-مدیریت اجرایی2
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره 14/4/90

نام استاد :  زنجیردار

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891231637

16

2

891239450

16

3

891245349

11

4

891244498

20

5

891241498

18

6

891226532

20

7

891227310

19

8

891239598

17

9

891231491

17

10

891236089

14

11

891236452

18

12

891222222

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.