نمرات حسابداری مدیریت-مدیریت اجرایی-1
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره 14/4/90

نام استاد :  زنجیردار

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225011

13

2

891236774

20

3

891225248

17

4

891225079

16

5

891225159

11

6

891232290

17

7

891230834

16

8

891246766

20

9

891225086

19

10

891255482

19

11

891241437

19

12

891245098

17

13

891241453

17

14

891232308

17

15

891231284

17

16

891239517

19

17

891239664

12

18

891241993

20

19

891232312

16

20

891236200

20

21

891242259

14

22

891234494

11

23

891240568

19

24

891243741

20

25

891239704

15

26

891246206

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.