اصلاحیه نمرات تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته-مشاوره-2
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تعلیم وتربیت اسلامی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 14/4/90

نام استاد :  فقیهی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965251

17

2

890959392

16

3

890952352

5/17

4

890966784

16

5

890955349

5/19

6

890969978

5/17

7

890969812

18

8

890946434

20

9

890944904

17

10

890959836

5/18

11

890971616

20

12

890964096

5/18

13

890965969

5/18

14

89099956844

18

15

890967969

17

16

890945756

20

17

890968215

12

18

890962689

19

19

881057519

18

20

890973919

19

21

890944641

20

22

881071902

5/18

23

881057530

5/19

24

890947220

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.