نمرات تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته-مشاوره-1
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تعلیم وتربیت اسلامی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 14/4/90

نام استاد :  فقیهی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

18

3

890965090

20

4

890970452

5/17

5

890969043

17

6

890967124

5/16

7

890965966

5/16

8

890977755

20

9

890969928

5/18

10

890965588

5/18

11

890966621

5/16

12

890966594

5/18

13

890968437

5/18

14

890944888

17

15

890964913

20

16

890965667

5/18

17

890965508

19

18

890971861

20

19

890946739

5/18

20

890967965

5/18

21

890967952

5/19

22

890969719

19

23

890963561

17

24

890966402

19

25

890963707

20

26

890971777

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.