نمرات تحلیل اماری-مدیریت دولتی 2
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952599

20

2

890951846

15

3

890963524

12

4

890952206

15

5

890952752

10

6

890974500

11

7

890956534

5/15

8

890952469

16

9

           890952464

10

10

890957675

5/15

11

890950133

5/18

12

890946368

12

13

890946537

16

14

890952300

5/15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.