نمرات تحلیل آماری-مدیریت دولتی 1
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تحلیل آماری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  سعیدی فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890944495

12

2

890967972

5/17

3

890946788

12

4

89096012

11

5

890960963

14

6

890950953

12

7

890960505

11

8

890962236

18

9

890960465

12

10

890970476

5/15

11

890960254

13

12

890967495

20

13

890956427

20

14

890965663

20

15

890962019

12

16

890956134

16

17

890956410

20

18

890963990

12

19

890963489

غایب

20

890957519

12

21

890961485

11

22

890950943

11

23

890950707

12

24

890951620

18

25

890952194

17

26

890960788

5/16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.