نمرات بازاریابی(مدیریت دولتی-2)
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891231637

16

2

891239450

5/18

3

891245349

13

4

891244498

20

5

891241498

5/18

6

891226532

5/19

7

891227310

16

8

891239598

5/17

9

891231491

12

10

891236089

15

11

891236452

5/14

12

891222222

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.