نمرات بازاریابی(مدیریت دولتی-1)
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بازاریابی

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 12/4/90

نام استاد :  غفاری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891225011

14

2

891236774

5/17

3

891225248

15

4

891225079

17

5

891225159

12

6

891232290

19

7

891230834

15

8

891246766

20

9

891225086

16

10

891255482

5/16

11

891241437

5/17

12

891245098

5/15

13

891241453

14

14

891232308

5/17

15

891231284

5/17

16

891239517

5/16

17

891239664

5/15

18

891241993

14

19

891232312

5/19

20

891236200

17

21

891242259

14

22

891234494

18

23

891240568

75/18

24

891243741

19

25

891239704

16

26

891246206

5/14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.