نمرات درس آمار پیشرفته (میکروبیولوژی)
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057710

5/16

شانزده ونیم

2

881057711

5/16

شانزده ونیم

3

881057712

13

سیزده

4

881057713

17

هفده

5

881057715

16

شانزده

6

881057716

0

 

7

881057717

13

سیزده

8

881057719

13

سیزده

9

8810577720

5/14

چهارده ونیم

10

881057721

13

سیزده

11

881057722

5/18

هجده ونیم

12

881057723

5/14

چهارده ونیم

13

881057725

0

 

14

881057678

5/17

هفده ونیم

15

881071906

17

هفده

16

881057685

12

دوازده

17

881057686

15

پانزده

18

881057688

12

دوازده

19

881071907

5/14

چهارده ونیم

20

881057691

12

دوازده

21

881057694

13

سیزده

22

881057700

5/15

پانزده ونیم

23

881057701

12

دوازده

24

881057703

13

سیزده

25

881057705

5/13

سیزده نیم

26

881057706

5/17

هفده ونیم

27

881071911

12

دوازده

28

881057708

18

هجده