نمرات شیمی آلی پیشرفته دکتر طاهرپور (شیمی تجزیه)
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

12

دوازده تمام

2

881057585

75/12

دوازده و هفتادوپنج صدم

3

881057591

13

سیزده تمام

4

881057594

12

دوازده تمام

5

881057595

25/15

پانزده وبیست وپنج صدم

6

881057601

11

یازده تمام

7

881057603

5/11

یازده ونیم

8

881057609

0

صفر