نتایج کمیسیون موارد خاص -23/05/92
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳  کلمات کلیدی: پردیس علوم وتحقیقات اراک

دانشجویان مشروحه ذیل در اسرع وقت جهت پیگیری امور آموزشی خود به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

رای کمیسیون موارد خاص -92/05/23

موافقت سازمان

7423

92/2/25

3942

92/2/23

برق

داریوش احمدی

50

92/04/18

7422

92/2/25

3942

92/2/23

 مدیریت ساخت

کریم مدنی

51

92/3/29

9015

92/3/7

3942

92/2/23

قدرت

مسلم بابا احمدی

52

پیگیری از سازمان

57496

92/2/30

3901

92/2/17

شیمی آلی

هادی تقریر

53

 

12336

92/04/04

4265

92/4/4

عمران

اشکان قطمیری

54

 

 

 

4265

92/4/4

قدرت

مهدی حسینی کسبی

55

 

106565

92/4/10

     درخواست شخصی

حسابداری

محسن شهبازی اوروند

56

ارجاع به منطقه 5

92/4/12

14010

4265

92/4/4

مدیریت اجرایی

محسن قاسمی مفرد

57

ارجاع به منطقه 5

92/4/12

14009

4265

92/4/4

 مدیریت ساخت

سعید یاسمی

58

 

92/5/2

17166

4629

92/4/3

کامپیوتر

مهسا پورعبداله علمداری

59

 

92/5/2

17166

4629

92/4/3

کامپیوتر

فرناز فتوتی خواه

60

 

92/5/2

17166

4629

92/4/3

 مدیریت ساخت

آرین اسماعلیون

61

 

92/5/2

17166

4629

92/4/3

تبدیل انرژی

مهدی کاظمی گیلی

62

 

92/5/2

17166

4629

92/4/3

مکانیک خاک و پی

علی نایب

63

 

92/5/2

17166

4629

92/4/3

روانشناسی بالینی

نسرین زیدوندی

64