نتیجه آرای سومین کمیسیون موارد خاص
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی

3780

92/2/10

90

عمران

علی کریمی

3780

92/2/10

89

عمران

محمد امین آریاپور

3780

92/2/10

89

شیمی

سمیه عقابی بخشایشی

3942

92/2/23

90

روانشناسی

ندا عظیمی

3942

92/2/23

89

برق

مالک رشیدی

3942

92/2/23

90

حقوق

طاهر تقی زادگان

3942

92/2/23

89

صنایع

محمد باقر دیبایی

3942

92/2/23

89

شیمی

سلماز آخوندی

3942

92/2/23

90

برق

افشین اسدی احمدآبادی

3942

92/2/23

90

مدیریت سازی

طلوع مظاهری

3942

92/2/23

88

حقوق

ذوالفقار کاویانی چراتی