درباره درس روش تحقیق استادپورقاسمیان
ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

باطلاع دانشجویان محترمی که کلاس روش تحقیق بااستادپورقاسمیان اخذنموده اند وتاکنون تحقیق خودراارائه نداده اندمی رساندباتوجه به مساعدت استادتامورخ 91/11/30

فرصت دارندتحقیق خودرابه دفترهماهنگی تحویل دهند.