لیست تکمیلی امتحانات معوقه نیمسال اول 92-91
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی

ردیف

نام درس

نام استاد

رشته

1

مکانیک محیط
  پیوسته

دکتر حسینی هاشمی
 

تبدیل انرژی

2

پردازش سیگنالهای
  دیجیتال

دکتر سالمی

الکترونیک

3

تئوری جامع
  ماشینهای الکتریکی

دکتر سالمی

قدرت

4

مباحث منتخب

دکتر یوسفی

طراحی کاربردی

5

ژنتیک
  پروکارتویها

دکتر بصیری

میکروبیولوژی

6

مکانیک ضربه

دکتر نظام آبادی

طراحی کاربردی

7

مهندسی ژنتیک

دکتر بصیری

میکروبیولوژی