نتیجه آرای آخرین کمیسیون و شورای آموزشی دانشگاه
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی

رای کمیسیون

شماره پاسخ

تاریخ پاسخ

شماره ارسال

تاریخ ارسال

ورودی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مراجعه به آموزش

 

 

-

91/08/16

89

شیمی آلی

سمیه عقابی بخشایشی

145

مراجعه به آموزش

 

 

-

91/08/16

88

مکانیک خاک و پی

امیرعباس آروین

146

موافقت سازمان مرکزی

305736

91/09/13

-

91/08/16

89

شیمی آلی

سیده ندا حسینی

147

مخالفت

45984

91/09/27

1999

91/08/16

90

حقوق

فرید کمیجانی

148

موافقت

45984

91/09/27

1999

91/08/16

90

صنایع

مهدی آقاعلی

149

موافقت با حذف پزشکی

45984

91/09/27

1999

91/08/16

89

شیمی آلی

هادی تقریر

150

موافقت با حذف پزشکی

45984

91/09/27

1999

91/08/16

89

معماری

محمدصادق مانوسی

151

مراجعه به آموزش

49431

91/10/17

2220

91/10/02

89

حقوق

عارف سوری

152

موافقت با حذف پزشکی

49431

91/10/17

2220

91/10/02

89

کامپیوتر

نوید رحمانی شهری

153

مراجعه به آموزش

49431

91/10/17

2220

91/10/2

91

حسابداری

حمید نطاق بافکر

154

موافقت با حذف پزشکی

49431

91/10/17

2220

91/10/2

89

مهندسی برق

سید مهدی مقدسی

155

موافقت

49431

91/10/17

2220

91/10/2

89

مهندسی برق

فرید آراسته

156

مخالفت (روش تحقیق)

49431

91/10/17

2220

91/10/2

90

مهندسی سازه

زهرا ارزانیان

157

موافقت با ثبت نام

47396

91/10/15

2174

91/9/21

91

مشاوره

حمیده بهرامی

158

موافقت با ثبت نام

47396

91/10/15

2174

91/9/21

91

مکانیک خاک و پی

حسن امیری هزاوه

159

موافقت مشروط با ادامه تحصیل

47396

91/10/15

2174

91/9/21

90

ساخت و تولید

عباس مذنبی رودپشتی

160

مراجعه به آموزش

 

 

2221

91/10/2

88

عمران

وحید بابایی سوره

161

ارجاع به کمیسیون سازمان

47737

91/10/6

2174

91/9/21

88

حقوق

علی محمودی

162

موافقت با دفاع

358098

91/10/19

 

ارجاع دستی

89

ریاضی کاربردی

مهدیه زارع صدیقانی

163

موافقت با ثبت نام

50221

91/10/30

2221

91/10/2

91

برنامه ریزی شهری

روناک صالحی ویشگائی

164

موافقت با ثبت نام

50221

91/10/30

2221

91/10/2

90

صنایع

شیدا صدیقی فراهانی

165

موافقت با ثبت نام

50221

91/10/30

2221

91/10/2

91

حقوق

جمال سوداگری

166

موافقت مشروط با ادامه تحصیل

50221

91/10/30

2221

91/10/2

90

 مدیریت ساخت

کریم مدنی

167

موافقت مشروط با ادامه تحصیل

50221

91/10/30

2221

91/10/2

90

کامپیوتر

زهرا امینی منش

168

ارجاع به کمیسیون سازمان

4450

91/10/19

2221

91/10/2

89

حسابداری

حمید رضا فاعلی

169