درباره درس سمینار
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

کلیه دانشجویان که درس سمیناررادرترم جاری بااستادسلامی اخذنموده اندساعت 13

مورخ91/9/9 درکلاس 208برگزارمی گرددحضورکلیه

دانشجویان الزامی است.