تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 91-90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی-اراک

11/11/90 لغایت 20/11/90

ثبت نام (به تفکیک رشته ها)

یکشنبه 23/11/90

شروع کلاسها

جمعه 26/12/90

پایان کلاسها در سال 90

دوشنبه 14/1/91

شروع کلاسها در سال 91

جمعه 19/3/91

پایان کلاسها در سال 91

27/03/91 لغایت 08/04/91

شروع امتحانات

نکات مهم :

  • ·      حداقل تعداد واحد درسی اخذ شده در طول یک ترم در مقطع کارشناسی ارشد  8 واحد و حداکثر آن 14 واحد می باشد.
  • ·      هر دانشجو می تواند تحت شرایط خاصی فقط یک درس را در زمان حذف اضطراری  با موافقت شورای آموزشی دانشگاه و فقط در تاریخهای اعلام شده حذف نماید.
  • ·      طبق بخشنامه  جدید غیبت در امتحان هر درس (حداکثر یک درس ) با موافقت شورای آموزشی دانشگاه به منزله حذف درس بدون استرداد شهریه می باشد.
  • ·      اخذ دروس جبرانی برای دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آن با رشته مقطع ارشد آنان غیر مرتبط می باشد ، در نیمسال اول یا دوم الزامی است.
  • ·      اخذ دروس الزامی (وصایای حضرت امام (ره) ، روش تحقیق ، کاربرد کامپیوتر) برای دانشجویانی تمامی رشته ها که در دوران کارشناسی موفق به اخذ و گذراندن دروس فوق نگردیده اند ، جهت فارغ التحصیلی الزامیست.

(شایان ذکر است رشته های فنی ازنیاز به اخذ و گذراندن درس کاربرد کامپیوتر ندارند)